Hospital ATMP-centres

The ATMP-centres are found at several of Sweden’s University Hospitals and function as regional knowledge centres and contact points for the development and implementation of ATMPs within Swedish healthcare. The ATMP centres collaborate with each other as a national network of university hospital facilities to ensure the sharing of knowledge and experience to deliver ATMPs in a timely fashion to patients in need. Current ATMP-centres include;

  • Skåne University Hospital ATMP-centre
  • Region Uppsala
  • Region Stockholm
  • Sahlgrenska Hospital ATMP-centre (Region Västra Götaland)

For more information about the ATMP-centres please contact Kristina Levan

ATMP-centra

ATMP-centra finns vid flera universitetssjukhus och fungerar som regionala kunskapscentra och kontaktpunkt för implementering och utveckling av läkemedel för avancerad terapi (ATMP).  (Advanced Therapy Medicinal Products) är biologiska läkemedel som baseras på celler, gener eller vävnader och delas in i cell- respektive genterapier samt i behandlingar med vävnadsteknisk produkt eller med ett ATMP-kombinationsläkemedel. Dessa nya läkemedel ökar i antal och behandling med både godkända ATMP och behandling inom kliniska läkemedelsprövningar sker vid Sveriges universitetssjukhus

Nationellt nätverk

Nätverkets första möte var i november 2021 och sedan dess ses gruppen en gång i månaden. En av uppgifterna man arbetar med är att tydliggöra vilka resurser och vilken kompetens som finns tillgängligt vid universitetssjukhusen, för hälso- och sjukvården och för dem som vill utveckla eller implementera ATMP.0

För att nå framgångsrik utveckling inom området krävs en gemensam målbild och koordinerad, organiserad verksamhet i hälso- och sjukvården. Genom samverkan kommer nätverket fungera som ett samlande forum där behov och frågeställningar hanteras.

Nätverket av ATMP-centra kommer att bidra till att utveckla egen och andras kompetens och lärande genom att utreda och delta i framtida utbildningsinsatser. Utveckling av kurser och annat utbildningsmaterial med olika målgrupper blir en viktig del av centrens arbete.

  • Infoga länk för vidare läsning

Kontaktperson: Kristina Levan kristina.levan@vgregion.se