Sjukhusapoteksfunktioner

3-1 Kunskaps- och erfarenhetsutbyte för sjukhusapoteksfunktioner

Utmaning: Beredning och hantering av ATMP-läkemedel kan ställa nya krav på apoteken, tex väldigt korta ledtider, kompetens och förmåga att hantera genmodifierade organismer (GMO), kompetens och förmåga att arbeta aseptiskt mm. Behovet av att kunna hantera denna klass av läkemedel ökar och kunskapsutbyte och dialog mellan regionerna är av stor vikt.

Mål: Nationell samverkan som underlättar implementeringen av ATMP i hälso- och sjukvården.

Medverkande: Sjukhusapoteksfunktioner, tillverkare och vävnadsinrättningar i regionerna som har infört eller planerar att införa ATMP.

Nätverket för Sjukhusapoteksfunktioner har utarbetat guider och dokument som finns tillgängliga här