Uppföljning

3-6. Identifiera möjligheter och hinder för uppföljning av ATMP

Utmaning: Uppföljning av behandlingar är av stor vikt för kostnadseffektiv och högkvalitativ vård. God uppföljning kräver god insamling och tillgänglighet till högkvalitativa data. Detta blir särskilt viktigt för ATMPs där datamängder vid godkännande är relativt små, det finns osäkerhet i effekt och säkerhet över tid och regulatoriska krav på tidsmässigt långa uppföljningstider. Begreppet uppföljningsdata innefattar många olika komponenter (ex registerdata, journaldata mm), vilka ägs och administreras av olika aktörer.

Mål: Att kartlägga hur uppföljningsdata hanteras idag och exemplifiera bl. a. utifrån CAR T-cellsbehandlingar. Identifiera gap och skapa en målbild kring uppföljning.

Medverkande: Läkemedelsindustriföreningen, små och stora bolag, myndigheter, regioner och universitetssjukhus

Ansvariga: Sofie Alverlind och Ewa Ellis

Rapport från workshop;

Sammanställning uppföljningsdata ATMP