Educational efforts

Delmål 4: Increase knowledge and secure future competence needs

Delmål 4: Ökad kunskap och säkring av framtida kompetensbehov

Utbildningsinsatserna innefattar såväl akademiska kurser och utbildningar som seminarier och workshops som sprider kunskap och best practices kring viktiga aspekter – vetenskap, tillverkning, regelverk och hälsoekonomi. Berörd personal inom vården skall också erbjudas den vidareutbildning och träning som krävs. Delmålet innefattar också en bred kännedom om ATMP och dess möjligheter för patienter, vården och industrin hos såväl relevanta beslutsfattare som allmänhet.

Aktiviteten innefattar kunskaps- och kompetenshöjande insatser, med syfte att säkra framtida kompetensbehov:

4-1. Undersöka förutsättningarna för att etablera en Mastersutbildning inom ATMP på ett eller flera universitet.

4-2. Ansökan till Vetenskapsrådet om nationell forskarskola inom ATMP (i samverkan med universitet med verksamhet inom området).

4-3. Ta initiativ till International Training Network-ansökan tillsammans med valda partners i Europa.

Publicerade rapporter:

Delrapport från pågående arbete inom ATMP2030: ”Kartläggning av utbildning och kompetensbehov inom ATMP”


4-4. Utbildning/certifiering av sjukvårdspersonal i samverkan med aktivitet 3.